Szanowni Państwo,

w dniu 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do klientów o ich prawach.

W związku z powyższym chcemy przedstawić Państwu informacje dotyczące danych osobowych, które są i będą przez nas przetwarzane w związku z nawiązaniem i trwaniem współpracy.

    1. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez 

Asgard Media - Mateusz Pietraszko, ul. Polna 42, 05-140 Serock, NIP: 5361847281, REGON: 146349382.

    1. Asgard Media - Mateusz Pietraszko przetwarza Państwa dane osobowe w celu:

    1) podjęcia działań zmierzających do umożliwienia Państwu złożenia zamówienia w prowadzonym przez nas sklepie internetowym – podstawę do przetwarzania danych osobowych w tym celu stanowi art. 6 ust.1 lit. b RODO;

    2) podjęcia działań zmierzających do zawarcia z Państwem umowy – podstawę do przetwarzania danych osobowych w tym celu stanowi art. 6 ust.1 lit. b RODO;

    3) realizacji zawartej z Państwem umowy – podstawę do przetwarzania danych osobowych w tym celu stanowi art. 6 ust.1 lit. b RODO;

    4) dokonywania wzajemnych rozliczeń należności wynikających z zawartej z Państwem umowy, w tym w szczególności do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Asgard Media- Mateusz Pietraszko w tym zakresie, to jest na przykład dla celów rachunkowych, podatkowych – podstawę do przetwarzania danych osobowych w tym celu stanowi art. 6 ust.1 lit. b RODO.

    5) w celach marketingowych, w tym przesyłania informacji handlowych (newsletter) – podstawę do przetwarzania danych osobowych w tym celu stanowi art. 6 ust.1 lit. a RODO;

    2. Asgard Media - Mateusz Pietraszko, ul. Polna 42, 05-140 Serock, NIP: 5361847281, REGON: 146349382, przetwarzać będzie Państwa dane osobowe przekazane do dnia dzisiejszego w związku z nawiązaniem i trwaniem współpracy, a także „nowe” dane osobowe, które dobrowolnie przekażecie Państwo w trakcie współpracy. „Nowe dane osobowe będą wykorzystywane dla celów określonych w pkt.2 powyżej.

    2. W związku z przetwarzaniem danych w opisanych wyżej celach, dane mogą być przekazywane przez Asgard Media- Mateusz Pietraszko podmiotom trzecim, świadczącym usługi na rzecz Asgard Media- Mateusz Pietraszko, niezbędne dla realizacji obowiązków wymienionych powyżej w pkt. 2 niniejszej informacji. Powierzenie danych tym podmiotom odbywać się będzie z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w tym RODO, na podstawie zawieranych przez Asgard Media- Mateusz Pietraszko z tymi podmiotami umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

    3. Państwa dane przechowywane będą przez okres wymagany do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i regulacji lub inny okres dotyczący naszych wymagań organizacyjnych, takich jak: właściwe wykonywanie zawartej z Państwem umowy, podjęcie reakcji na roszczenia prawne kierowane wobec Asgard Media- Mateusz Pietraszko lub kierowanych przez Asgard Media- Mateusz Pietraszko, żądania udzielenia informacji organom państwa, w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy.

    4. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. poza obszar Unii Europejskiej ani obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

    5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługują Państwu następujące prawa:

    1) prawo dostępu: możecie Państwo uzyskać informacje związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz kopię takich danych osobowych;

    2) prawo do poprawiania: jeżeli uważacie Państwo, że dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, możecie Państwo domagać się wprowadzenia odpowiednich zmian do swoich danych osobowych;

    3) prawo do usunięcia: możecie Państwo zażądać usunięcia swoich danych osobowych w zakresie dozwolonym przez prawo;

    4) prawo do ograniczenia: możecie Państwo wnieść o ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych;

    5) prawo do zgłoszenia sprzeciwu: możecie Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa sytuacją. Przysługuje Państwu bezwzględne prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania związanego z marketingiem bezpośrednim;

    6) prawo do wycofania zgody: w przypadku, w którym przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO, możecie Państwo wycofać zgodę w dowolnym czasie jeżeli została ona wyrażona; wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność przetwarzania danych osobowych w okresie przed wycofaniem zgody;

    7) prawo do przekazania danych: jeżeli jest to zgodne z prawem, możecie Państwo domagać się, aby przekazane Asgard Media- Mateusz Pietraszko. dane osobowe zostały zwrócone Panu/Pani lub przekazane osobie trzeciej, jeżeli jest to wykonalne;

    8) prawo do złożenia skargi: przysługuje Państwu prawo do skargi do właściwego organu nadzoru.

    8. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez Asgard Media- Mateusz Pietraszko danych osobowych należy kontaktować się pod adresem e-mail: info@balloonclothes.com

    6. Skorzystanie z uprawnień, o których mowa w pkt.7 powyżej może mieć wpływ na poprawną realizację zawartej z Państwem umowy, a w skrajnych przypadkach doprowadzić do zakończenia współpracy.

    1. Państwa dane nie są przez Asgard Media- Mateusz Pietraszko. profilowane, ani wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na  zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłoby mieć wpływ na Państwa sytuację prawną lub wywołać dla Państwa inne podobne doniosłe skutki.

Z poważaniem

Asgard Media - Mateusz Pietraszko, ul. Polna 42, 05-140 Serock, NIP: 5361847281, REGON: 146349382.